Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1

Op alle verrichtingen die uitgevoerd worden in het kader van een aan FASTX toevertrouwde verzendingsopdracht, zijn de hierna volgende Algemene Voorwarden van toepassing, evenals de bepalingen van het C.M.R.-verdrag en het C.M.R.-Protokol betreffende het International vervoer van goederen over de weg, zoals bekrachtigd door de Wet van 4 september 1962 (B.S. 8 november 1962). De bepallingen van het C.M.R.-verdrag en het C.M.R.-Protokol zijn van toepassing zelfs voor vervoersopdrachten zonder grensoverschrijdend karakter. Ingeval van luchttransport zal de Conventie van Warsau toepassing vinden. En dit voor het gedeelte van het transport waarop voormelde Conventie betrekking heeft.

Met de algemene of Bijzondere Voorwaarden van de afzender en/of opdrachtgever zal geen rekening gehouden worden.

ARTIKEL 2

Enkel de afzender is volledig verantwoordelijk voor de adequate verpakking van de te verzenden goederen met het oog op het veilig vervoer ervan, de vrijwaring ervan tegen waterschade,

temperatuursinvloeden enz…Uitgezonderd andersluidende schriftelijke vermelding dient de afzender de lading te verzorgen, en dient de lossing verzorgd te worden door de bestemmeling. Diegene die belast is met de hiervoor vermelde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden, alsook voor deze van zijn aangestelden. Het is aan de aangestelden van FASTX niet toegestaan om deel te nemen aan de laad-en losoperaties. Indien dit desondanks toch gebeurt, dan is deze tussenkomst vreemd aan de vervoersovereenkomst en zal de aangestelde van FASTX met betrekking tot deze handelingen enkel en alleen beschouwd worden als een aangestelde van de afzender of de bestemmeling.

ARTIKEL 3

Binnen de perken van art. 7 van het C.M.R. -verdrag is de afzender verantwoordelijk voor de etikettering van de verzonden goederen en het correct invullen van de vrachtbrief en alle andere vervoersdocumenten. De vermelding op de vrachtbrief van de identiteit van de afzender en van de bestemmeling levert volledig bewijs tussen partijen. Indien de afzender, dit wil zeggen de opdrachtgever, niet anwezig is bij het opstellen van de vrachtbrief, dan wordt deze ondertekend door de verlader, het kaaipersoneel of de commissionnair-expediteur, die geacht wordt te handelen als lasthebber van de afzender en, voor zover als nodig, geacht wordt zich sterk te maken voor de aanvaarding van de vervoersvoorwaarden door de afzender.

ARTIKEL 4

Het door de afzender in de vrachtbrief aangegeven gewicht wordtdoor FASTX niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, behoudens indien de verificatie zoals bepaald door artikel 8 par. 3 van het C.M.R. heeft plaatsgehad en zulks vermeld werd in de vrachtbrief. Het beding « said to contain » is van rechtswege van toepassing indien FASTX zonder onderzoek naar de inhoud en de staat, goederen, kisten, dozen, balen, vaten of enige andere ondoorschijnende verpakking in ontvangst neemt.

ARTIKEL 5

De chauffeurs, bijrijders, behandelaars of onderaannemers van FASTX zijn niet gemachtigd om enige instructie of aangifte te aanvaarden die FASTX buiten de contractueel of door het FASTX -verdrag voorziene perken verbindt voor wat betreft:

-de waarde van de goederen die moeten dienen alsreferentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of in geval van averij (C.M.R. art. 23 en 25);

-de afleveringstermijnen (C.M.R. art. 19);

-de remboursinstructies (C.M.R. art. 21);

-een bijzondere waarde (C.M.R. art. 24) of een bijzonder belang bij de aflevering (C.M.R. art. 26).

Zij zijn evenmin gemachtigd om instructies of verklaringen te aanvaarden die FASTX verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen (C.M.R. art. 22) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

ARTIKEL 6

De bepaling van de in rekening te brengen wachttijden en vergoedingen bij het laden en lossen, maakt het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst tusen partijen. Bij gebreke hieraan zal FASTX ertoe gerechtigd zijn een vergoeding aan te rekenen die nooit lager mag zijn dan de laatste door het Institut van Wegtransport daartoe gepubliceerde tarieven.

ARTIKEL 7

Ter vervulling van de douaneformaliteiten handelt FASTX uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane tengevolge van onvoorziene gebeurtenissen (bvb.

Stakingsacties) of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de documenten, zoals T-documenten, sanitaire attesten, enz. Geven aan FASTX het recht op een prijsaanrekening overeenkomstig de door het Instituut voor Wegtransport daartoe opgestelde tarieven. De afzender zal naast de prijs voor verzending alle andere kosten dragen, die uit de verzending voortvloeien, daarin begrepen zonder echter daartoe beperkt te zijn, douanerechten, inklaringskosten, autowegentol enz…

ARTIKEL 8

De door FASTX vermelde prijzen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, slechts indicatief en worden opgegeven met uitsluiting van alle bijkomende belastingen en taksen (invoerrechten, B.T.W. enz…). Indien de kost van de verzending zou verhogen door omstadigheden onafhankelijk van haar wil (bv.verhoging transportkosten, koerswijzigingen enz…) zal FASTX de aangegeven prijs mogen verhogen in verhouding tot de ontstane kostprijsverhoging. De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven. FASTX zal naar best vermogen de voorogestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen. Ingeval van vertraging van de levering zal de afzender in geen geval de ontbinding kunnen inroepen of enige schadevergoeding van welke aard ook kunnen vorderen.

ARTIKEL 9

De eventuele aansprakelijkheid van FASTX wordt beheerst door de bepalingen van hoofdstuk IV van het C.M.R.-verdrag. Behoudens een voorafgaandelijke, schriftelijke kennisgeving vanwege de afzender overeenkomstig het C.M.R.-verdrag, zal FASTX geen enkele aansprakelijkheid dragen in geval van laattijdige levering, verlies of schade veroorzaakt aan of voortvloeiend uit de verzending van:

-speciën, effecten, cheques, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbaar papier;

-levende dieren;

-radio-actieve stoffen en producten;

-edele metalen, al dan niet bewerkt of gemunt edelgesteenten, parels en juwelen;

-goederen die bijzonder onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing invreting en ontbrandbaarheid;

-glas en glaswerk;

-vloeistoffen en gassen;

-bederfelijke goederen.

De afzender zal er zich van onthoude verzendingen te laten verrichten van goederen waarvan het bezit en/of vervoer, behoudens speciale vergunning, onwettig is. FASTX zal evenmin enige aansprakelijkheid dragen voor de uitwissing of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan magnetische kaarten, herproducties, elektronische of fotografische beelden of aan opnamen onder welke vorm dan ook. FASTX kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei onrechtsreekse of gevolgschade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving.

FASTX zal daarenboven niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies, schade of laattijdige levering ten gevolge van overmacht of een vreemde oorzaak zoals bepaald in art. 17 C.M.R.-verdrag. FASTX zal geen aansprakelijkheid dragen voor enig schadegeval dat veroorzaakt werd door derden of dat door toedoen van de afzender is kunnen ontstaan, zo bijvoorbeeld dooe de onvolledige of inadequate verpakking van goederen of de onvolledige of onjuiste opgave van de bestemming. In geval van rembourszending zal FASTX geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de eventuele onregelmatigheid, het gebrek aan provisie of het verlies van de door de bestemmeling overgedragen cheque(s), wissels, orderbriefjes en/of aan toonder betaalbare documenten. Indien in het kader van de rembourszending speciën worden overgedragen aan FASTX, zal deze laatste geen aansprakelijkheid dragen voor het eventuele verlies of een beschadiging van deze speciën.

ARTIKEL 10

Binnen de perken van art. 30 van het C.M.R.-verdrag moeten alle klachten op straffe van verval schriftelijk op de maatschappelijke zetel van FASTX gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen (zon- en feestdagen niet inbegrepen) na aflevering van de goederen of in geval van laattijdige aflevering binnen en termijn van 21 dagen na de datum van aflevering aan de bestemmeling. Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking genomen worden.

ARTIKEL 11

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van FASTX uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn.Elk verschuldigd bedrag dat niet bepaald is op de vervaldag, zal van rechtswege door het enkel vervallen van de termijn, zonder aanmaning en zonder noodzaak van een akte, een intrest dragen van 1% per maand. Een aangevangen maand zal als een volledige maand gelden. Daarenboven, zal door het feit alleen van niet-betaling op de vervaldag en zonder noodzaak van een aanmaning, het bedrag van de factuur forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 15% ten titel van schadevergoeding met een minimum van 40 euro.

ARTIKEL 12

Op alle verrichtingen die uitgevoerd worden in het kader van een aan FASTX toevertrouwde verzendingsopdracht, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De eventuele ongeldigheid van één of meerdere clausules van voorliggende Algemene Voorwaarden brengt geenszins de ongeldigheid van de averige clausules met zich mee.

ARTIKEL 13

Binnen de perken van artikel 31 C.M.R.-verdrag zullen in geval van betwisting, naargelang van de aard en het bedrag van de bestwisting, enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de Rechtbank van Koophandel te Brussel bevoegd zijn.